ردیفعنوان گواهینامه موضوعاعطا كننده سال أخذ
1IATF 16949:2016گواهينامه سيستم مديريت كيفيت در صنعت خودرو IMQ1401
2ISO 9001:2015گواهينامه سيستم مديريت كيفيتIMQ1401