ردیفعنوان گواهینامه موضوعاعطا كننده سال أخذ
1ISO TS پژوهش
ISO TS پویش
ISO TS پویا
ISO TS پیمان
گواهينامه سيستم مديريت كيفيت در صنعت خودرو RWTUV از سال 1383
2گريد A ساپكو گواهينامه سيستم مديريت كيفيت در صنعت خودرو ساپكواز سال 1390
3گريد A سازه گستر سایپاگواهينامه سيستم مديريت كيفيت در صنعت خودرو سازه گستر سایپااز سال 1390