سابقه توليد دسـته سيم در شركت، به بيش از ۴۰ سال قبل تحت عنوان كارگاه دسـته سيم شركت رضا بر مي‌گردد. شركت الكتريك خودرو شرق يكی از شركتهای تحت پوشش قطعات اتومبيل ايران ( ياپكو ) و وابسته به گروه صنعتی ايران خودرو مي‌باشد كه در راستای سياست استقلال و اعطای شخصيت حقوقی به كارخانجات تابعه ی گروه صنعتی قطعات اتومبيل ايران در تاريخ ۷۶/۲/۱۷ به ثبت رسيده است . …

سایت های مرتبط

آدرس: مشهد- كيلومتر 5 بزرگراه آسيايِی- کد پستی : ۹۱۸۷۳۸۱۷۲۳ تلفن: ۸۰ -۳۶۵۱۴۴۷۹ و ۱- ۳۶۵۱۴۳۹۰(۰۵۱) نمابر: ۳۶۵۱۴۴۴۵ (۰۵۱) Email: info@eks.co.ir