کارخانجات

شركت الكتريك خودروشرق داراي چهار كارخانه توليدي بنام هاي پژوهش، پويا،‌پیمان و پویش مي باشد. كه هر كدام جهت توليدگروه های خاص محصول داير گرديده اند.