اعضای هیئت مدیره :

محمدرضا شبانی- عضو موظف

 عضو هیئت مدیره و مدیر عامل
به نمایندگی از شرکت اگزوز خودرو خراسان

اميررضا كشه فراهاني – عضو غیرموظف

رئیس هیئت مدیره
 به نمایندگی از شرکت قطعات محوری خراسان

مریم اسمعیلی – عضو غیرموظف

عضو هیئت مدیره
به نمایندگی از شرکت قطعات اتومبيل ايران

داود موسوی نیشابوری – عضو موظف

عضو هیئت مدیره
به نمایندگی از شرکت مبدل خودرو پاک

علي قره باغي – عضو غیرموظف

نایب رئیس هیئت مدیره
به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو