اعضای هیئت مدیره :

محمدرضا شبانی

مدیرعامل 
 عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت اگزوز خودرو خراسان

اميررضا كشه فراهاني – غیرموظف

رئيس هيئت مديره
عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت قطعات محوری خراسان

سید علی جعفری – غیرموظف

نائب رئیس هیئت مدیره 
عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

مجید یزدانی فاروقی – موظف

عضو هيئت مديره
عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت قطعات اتومبیل ایران ( یاپکو )

علیرضا امین زاده – موظف

عضو هیئت مدیره
عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت مبدل خودرو پاک