اعضای هیئت مدیره :

محمدرضا شبانی

مدیرعامل 
 عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت اگزوز خودرو خراسان

اميررضا كشه فراهاني – غیرموظف

رئيس هيئت مديره
عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت قطعات محوری خراسان

مریم اسمعیلی – غیرموظف

نائب رئیس هیئت مدیره 
عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

مجید لایقی – غیرموظف

عضو هيئت مديره
عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت قطعات اتومبیل ایران

علیرضا امین زاده – موظف

عضو هیئت مدیره
عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت مبدل خودروی پاک