فرم استخدام

مشخصات فردي
وضعیت جسمانی
وضعیت نظام وظیفه :
تحصيلات
زبان خارجي
وضع خانوادگی
وضع مالي
وضع سكونت :
دوره هاي آموزشي كه تاكنون گذرانيده ايد
اوقات فراغت
سوابق خدمت : بخش دولتي خصوصي
سوابق جبهه
شغل مورد علاقه- مهارتها و ميزان حقوق درخواستي
به عنوان معرف ، سه نفر را كه با شما خويشاوندي نداشته باشند ذكر نماييد

(چنانچه جواب شما مثبت است ، نام و نام خانوادگي و نسبت خود را با وي ذكر كنيد)

(چنانچه جواب شما مثبت است ، محل اشتغال ، نوع همكاري ، مدت همكاري و علت و تاريخ قطع همكاري را ذكر كنيد)

لطفا صبر کنید